Het Manpadslaangebied

Het Manpadslaangebied is het voormalige tuinbouwgebied tussen Rivierenwijk, Herenweg, Manpadslaan en Leidsevaart. Het Manpadslaangebied heeft een oppervlakte van circa 24 ha, ongeveer de helft hiervan is in eigendom van projectontwikkelaars. De gemeente streeft ernaar om een zo groot mogelijk deel van het Manpadslaangebied om te vormen tot een natuurgebied met beperkt recreatief medegebruik.

De Stichting Manpadslaangebied wil gesprekspartner zijn voor de gemeente als het gaat om de toekomst van het gebied. Daarbij staat voor ons het belang van het open en groene karakter voorop. Bekijk onze folder.

Stand van zaken

Op 7 juni 2016 maakte het nieuw gevormde college van D66, VVD en CDA haar coalitieakkoord 2016-2018 (pdf 6,7 mb) bekend. Met betrekking tot het Manpadslaangebied staat daarin het volgende:
“De historische buitenplaatsen, de parken en het overige groen bepalen voor een belangrijk deel de aantrekkelijkheid van Heemstede en zijn medebepalend voor ons prettige leefklimaat. Dit willen de coalitiepartners zo houden en graag uitbreiden met een groen, openbaar toegankelijk Manpadslaangebied. De coalitiepartners zetten zich in voor het behoud van het groene karakter van dit gebied en waar mogelijk naar verdere ontwikkeling van natuur die publiek toegankelijk moet worden en goed moet aansluiten op de reeds bestaande natuurgebieden Groenendaal en Vinkenduin. Het huidige proces van onderhandelingen moet worden opgeschort zodat we eerst een plan voor het hele gebied kunnen opstellen. Dit plan bevat meerdere scenario’s waaronder ook een nuloptie en brengt (eventuele) kosten en externe financieringsbronnen daarvoor in kaart. Ook zullen we het proces van besluitvorming en betrokkenheid van, en samen met, belanghebbenden opnieuw en transparant inrichten en volle openheid van zaken geven. Dit uiteraard voor zover openbaarheid van informatie de partijen niet schaadt. Hiervoor stellen de coalitiepartners, uit oogpunt van bestuurlijke betrouwbaarheid en met oog voor de inspanningen die tot nu toe zijn verricht, samen met belanghebbenden een tijdspad op. Op deze wijze komt er na al die jaren zicht op een integrale en gedragen uitkomst voor de toekomst van het Manpadslaangebied.”

In juni 2017 is in de gemeenteraad uitgebreid aandacht besteed aan de toekomst van het gebied. Op grond van een in opdracht van het College van B&W opgesteld advies van bureau Rho (adviseurs voor leefruimte) is gekozen voor een verkenning van de haalbaarheid van het zogenaamde ‘model 2’ uit het advies. In november zijn enkele stedenbouwkundige uitwerkingen gepresenteerd, die voorbeelduitwerkingen zijn van model 2. In alle varianten gaat de gemeente uit van gedeeltelijke bebouwing. De Stichting heeft in november een alternatief plan gepresenteerd zonder bebouwing: Natuurpark Manpadslaan.

U kunt de meest recente informatie over de ontwikkelingen vinden op de site van de gemeente Heemstede