Het Manpadslaangebied

Ligging en karakter

Het Manpadslaangebied is een overwegend groen gebied dat fraai gelegen is tussen de landgoederen Huis te Manpad, Groenendaal en Leyduin. Aan de noordzijde wordt het begrensd door de Rivierenwijk. Aan de zuidzijde ligt de idyllische Manpadslaan. Het gebied wordt aan drie zijden omsloten door het Natuurnetwerk Nederland (NNN).

Eén van de unieke kwaliteiten van het Manpadslaangebied is dat hier de strandvlakte nog zodanig open en onbebouwd is, dat er een zichtrelatie mogelijk is tussen de oude strandwallen.

 

Het Manpadslaangebied heeft tot het begin van deze eeuw als bollengebied gefunctioneerd. In de omgeving zijn nog enkele gebouwen die hieraan herinneren. Vandaag de dag zijn in het gebied nog twee volkstuinen aanwezig.

Eigendom

Het Manpadslaangebied heeft een oppervlakte van circa 24 ha, ongeveer de helft hiervan is in eigendom van projectontwikkelaars: Parck Manpad (formeel Parck Manpad I B.V. en Parck Manpad II B.V.) en Synchroon B.V. De volkstuinen zijn eigendom van de gemeente. De provincie heeft nog een klein gebied in bezit. Aan de randen zijn kleinere particuliere kavels.

In en aan het gebied liggen nog bedrijven, die mogelijk beter af zijn met een andere locatie. Het gaat om de firma Admiraal aan de Manpadslaan en om de firma Nelis en Zoon’s  aan de Herenweg. Aan de Herenweg staat eveneens een detonerend bedrijfsverzamelgebouw dat eigendom is van Pollvast BV.

Geschiedenis

Tot 2010

Tot begin 2000 was het Manpadslaangebied in gebruik voor de bloembollenteelt. In 2001 koopt projectontwikkelaar Parck Manpad I BV het gebied en in 2003 presenteert een plan voor een woonwijk tussen Manpadslaan en de Rivierenbuurt. Dit roept veel verzet op in Heemstede en de het college geeft in 2004 aan dat ze inzet op natuur en recreatie, zonder daar echter gemeentelijke middelen voor beschikbaar te stellen.

In 2006 worden Parck Manpad I B.V. en Synchroon B.V. eigenaar van het CNB-terrein aan de Herenweg. Synchroon B.V. en Parck Manpad I B.V. trekken samen op.

Het college stelt in december 2008 het ontwerp-bestemmingsplan Manpadslaangebied vast, waarin ze inzet op natuur en recreatie. De provincie geeft in 2009 aan 1 miljoen in het gebied te willen investeren via het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG).

2010-2014 VVD-D66 (wethouder Pieter van der Stadt)

Het college zet vervolgens in 2010 in op een plan met 7 villa’s om tot een financieel haalbare ontwikkeling te komen. De projectontwikkelaars willen echter minimaal 15 villa’s. De onderhandelingen komen in een impasse als de provincie aangeeft dat de ILG-regeling stopt. Het bestemmingsplan kan niet worden vastgesteld omdat het niet economisch uitvoerbaar is.

In 2012 beëindigt het college formeel de bestemmingsplanprocedure en geeft aan onderzoek te willen doen naar mogelijkheden voor bebouwing in de zuidwesthoek. Bureau Schrieken wordt ingehuurd om een financiële analyse te maken. Op basis hiervan besluit het college in 2013 om in te zetten op 12 à 13 kavels van ± 1.000 m2 in de zuidwesthoek van het Manpadslaangebied en hierover de onderhandelingen te starten met Parck Manpad I BV, Parck Manpad II BV en Synchroon BV.

2014-2016 HBB-CDA-VVD (wethouder Remco Ates)

In 2014 komt een nieuw college met HBB dat inzet op verdere onderhandeling met de grondeigenaren. Hiervoor wordt bureau Akro Consult ingehuurd. Na overleg tussen Akro en de projectontwikkelaars komen deze met een voorstel voor 20 kavels van 1.000 m2 op basis van een studie van v-eld. Het college wil hier serieus mee verder en bereid hierover besluitvorming voor, maar valt in 2016.

2016-2018 VVD-CDA-D66 (wethouder Sebastiaan Nieuwland)

Het nieuwe college wat daarop gevormd wordt met D66 wil eerst een visie voor het hele gebied, voordat ze met de grondeigenaren in gesprek gaan. Het bureau Rho komt met drie modellen, allemaal met woningbouw. Het college spreekt haar voorkeur uit voor een model met een groene open scheg en bebouwing aan de noord- en zuidzijde.

2018-2022 HBB-GL-PvdA (wethouder Annelies van der Have)

In 2018 komt er een compleet nieuw college, dat aangeeft dat wat groen is, groen moet blijven.

In december 2019 stemt de Gemeenteraad in met het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand, resultaat van samenwerkingen met de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Velsen en Zandvoort, de provincie Noord-Holland en de terreinbeheerders zoals PWN. Daarin is uitgesproken om verdere verrommeling te voorkomen van de Binnenduinrand (waar ook  het Manpadslaangebied toe hoort).

mpg in OPBD

In 2020 zijn de gesprekken met de grondeigenaren hervat. Daarbij zijn 10 uitgangspunten door het College als kader aan de ontwikkelaars meegegeven. De ontwikkelaars hebben landschapsarchitect Delva in de arm genomen en een plan gemaakt voor 47 woningen in een groene setting.

plan2021 (2)

Het plan voldeed niet aan alle 10 uitgangspunten, maar bood voor het college voldoende aanknopingspunten om verder te praten. In oktober 2021 kwamen de ontwikkelaars met een enigszins aangepast plan met 47 woningen (zie afbeelding), waarin ook een ontsluiting via de Herenweg is opgenomen. Bij enkele partijen in de gemeenteraad waren twijfels over de financiële onderbouwing. Hier is eind 2021 nader onderzoek naar verricht. De uitkomsten daarvan leverden echter geen eenduidig beeld op. Wel werd ons duidelijk uit het taxatierapport dat de gronden in bezit van de ontwikkelaars een marktwaarde vertegenwoordigen van 3,54 miljoen euro. Aanzienlijk minder dan de kosten die de ontwikkelaars zeggen terug te moeten verdienen (nl. 12,87 miljoen) en aardig in de buurt van onze eigen berekeningen uit 2018.

In februari 2022 besloot de Raad dat het aan een nieuwe gemeenteraad en een nieuw college is om dit dossier verder te brengen.

2022-heden VVD-D66-CDA-PvdA (wethouder Eveline Stam)

De nieuwe wethouder Eveline Stam begint met gesprekken te voeren met alle belanghebbenden. In oktober brengt ze een bezoek aan de Stichting Manpadslaangebied, waarbij ook een aantal donateurs zijn betrokken. In december 2022 presenteert ze namens het College van B&W de Marsroute “Natuurpark Manpad met woningen te gast in de natuur“. 

Een volledig overzicht staat op Gemeente Heemstede