Onze visie

Wat zijn onze uitgangspunten?

  • Een open en groen Manpadslaangebied met veel ruimte voor natuur en recreatie
  • Een recreatiegebied met betekenis voor heel Heemstede en de regio
  • Activiteiten en voorzieningen die een relatie hebben met groen, water, natuur en tuinbouw

Waarom is groen zo belangrijk?
We zijn in Heemstede gezegend met veel groen, maar er komen steeds meer bezoekers naar de bestaande groengebieden zoals Groenendaal en Leyduin. De komende decennia zal dat alleen maar toenemen. In de Metropoolregio Amsterdam worden veel woningen bijgebouwd, vooral in bestaand bebouwd gebied. Meer mensen in de stedelijke gebieden betekent ook meer behoefte aan natuur en recreatie.

Ook is versterking van de biodiversiteit een belangrijk thema en het meer robuust maken van ecologische structuren. Het Natuurpark Manpadslaan is hierbij een belangrijke schakel, die de verbinding legt tussen Groenendaal en de binnenduinrand. Hiervoor zijn geen grootschalige ingrepen nodig: alles ligt er voor het oprapen.

Hoe willen wij het gebied inrichten?

  • Wij streven naar een groen gebied zonder woningbouw. Het toevoegen van woningen leidt al snel tot verrommeling en meer verkeer. Voor woningbouw zien we alleen kans op de plekken waar nu bedrijven zijn gehuisvest (Handelskwekerij Admiraal; Bloembollenbedrijf P.Nelis & zoon’s; bedrijfsverzamelgebouw Herenweg 29). Deze kavels kunnen in de toekomst herontwikkeld worden voor wonen en bedrijven in een vorm die meer past bij het groene karakter van het Manpadslaangebied. Opbrengsten die voor de gemeente uit die herontwikkeling komen, kunnen worden ingezet in het Manpadslaangebied.
  • We zien de hele strandvlakte van Groenendaal tot aan Leyduin als één samenhangend gebied. De inrichting wordt op elkaar afgestemd. Daarbij komt ruimte voor een brede, open zichtlijn tussen de strandwal van Groenendaal en die van Leyduin. Huis Leyduin komt prominent in het zicht te liggen vanaf de Herenweg. Landschappelijke elementen als een (schapen)wei en een grote waterplas kunnen ervoor zorgen dat de zichtlijn duurzaam open blijft.

zichtlijn

  • Het Manpadslaangebied wordt een openbaar toegankelijk natuurgebied. Het ligt ingeklemd tussen drie gebieden die onderdeel zijn van Natuur Netwerk Nederland (Leyduin, Groenendaal en de tuinen van Huis te Manpad) en het zou mooi zijn als ook het Manpadslaangebied onderdeel wordt van het NNN. Qua inrichting sluit het natuurpark aan op het landschap voor landgoed Leyduin. Bomen worden zorgvuldig geplaatst om openheid en doorzichten te garanderen.
  • We willen dat de waterstructuur verbetert door gebruik te maken van het bestaande slotenpatroon en van de natuurlijke kwaliteit van schoon water dat in dit gebied naar boven komt. Een waterplas in dit gebied met natuurlijke gradiënten is een mooi middel om de biodiversiteit te versterken.
  • We streven naar één of meer aantrekkelijke wandelroutes door het gebied tussen het Groenendaalse Bos (Konijnenberg) en Leyduin. Een aparte fietsroute door het gebied kan, maar is niet per se noodzakelijk. Fietsen zou ook via de Manpadslaan kunnen.
  • We sluiten aan bij de historische functie van dit gebied als tuinbouwgebied door volkstuinen, moestuinen, boomgaarden en een enkele kas in het gebied in te passen. Verder denken we natuurlijk aan herstel van de bollenschuur aan de Manpadslaan,

Wat is er te doen in Natuurpark Manpadslaan?
De functies in het gebied versterken het natuurpark. We denken bijvoorbeeld aan een natuurspeeltuin, moestuinen, een boomgaard en een schapenwei. We zien mogelijkheden voor uitbreiding van pannenkoekenhuis ‘de Konijnenberg’ of voor een kleinschalige uitspanning meer centraal in het gebied. Een kleinschalige botenverhuur past ook in dit beeld. Een kas met gespecialiseerde teelt past in ons concept.

Verder is er veel ruimte voor natuur, ruig weiland en rietland waar struinpaden doorheen gaan. De diversiteit aan plekken levert een gevarieerde flora en fauna op, waar plaats is voor insecten als bijen en vlinders. In en rond de waterplas kan een levendige waterfauna ontstaan. We stimuleren duurzame energieopwekking door middel van landschappelijk ingepaste zonnepanelen.

Om onze ideeën te verbeelden hebben we samen met landschapsontwerper Bart Hoes de schets natuurpark Manpadslaan laten maken. Deze schets is geen blauwdruk, maar een perspectief dat aangeeft wat er in onze ogen mogelijk zou kunnen. Het is een uitnodiging om met geïnteresseerde partners te werken aan een verdere invulling en uitwerking van ons plan.

Hoe betalen we dat?
We hebben berekend dat we ongeveer 3 miljoen euro nodig hebben om tot uitvoering van het Natuurpark Manpadslaan te komen. Een groot deel daarvan kan gefinancierd worden via Provincie en Landschap Noord-Holland als het Manpadslaangebied onderdeel wordt van het NNN.

Om tot een haalbare gebiedsontwikkeling te komen zoeken we naar partners. We hebben al gesprekken met Landschap Noord-Holland. Grotere partijen als Hoogheemraadschap Rijnland en Waternet kunnen wellicht bijdragen leveren. Voor de inrichting en beheer van het gebied, maar ook voor de aanleg en het beheer van de zonnepanelen willen we een coöperatie oprichten of aansluiten bij een bestaande coöperatie zoals Zon op Heemstede. Sommige ingrepen kunnen met crowdfunding gefinancierd worden, of we kunnen een beroep doen op fondsen zoals de PostcodeLoterij.  Bij dit alles geld dat ook een investering van de gemeente Heemstede noodzakelijk is om andere partners mee te krijgen. Wij geloven dat die investering zich zal uitbetalen.

In oktober 2020 heeft Groen Links een notitie gepubliceerd om te onderbouwen dat weinig tot geen woningen nodig zijn om natuurontwikkeling in het Manpadslaangebied tot stand te brengen.