Uitgangspunten

Uitgangspunten voor de inrichting van het Manpadslaangebied

De Stichting Manpadslaangebied wil graag een bijdrage leveren aan de discussie over de invulling van het Manpadslaangebied. De Stichting ziet zichzelf niet als een partij die heel concrete plannen gaat realiseren, maar wil eraan bijdragen dat initiatieven recht doen aan het karakter van het gebied. Daarbij toets de Stichting op drie hoofdpunten:

  • Houden plannen rekening met het beeldbepalende landschap?
  • Dragen plannen bij aan de versterking van natuurwaarden?
  • Respecteren plannen de cultuur-historische waarden in dit gebied?

Wij juichen toe dat de gemeente een visie wil opstellen voor het hele gebied. Wij helpen graag daarbij de uitgangspunten vast te leggen, die ertoe bijdragen dat het gebied zijn groene karakter kan behouden, zoals dat ook door uw Gemeenteraad in het verleden als vertrekpunt voor de ontwikkeling is vastgelegd.

Voor de Stichting zijn de volgende uitgangspunten cruciaal:

1. Eenheid van Leijduin en Manpadslaangebied

Eenheid van Leijduin en Manpadslaangebied

De hele strandvlakte tussen de strandwallen van Leijduin en Groenendaal moet als één samenhangend geheel worden behandeld. Het gebied kenmerkt zich als een open, natuurlijk ingericht gebied met brede doorzichten tussen beide strandwallen. Alle basiskaarten van het Manpadslaangebied bestrijken dit hele gebied.

2. Verbeteren en zekeren van de zichtrelaties op Leijduin vanaf de Herenweg

Het is van belang om te borgen dat de openheid van het gebied ook vanaf de Herenweg te beleven is, vooral in de nabijheid van de Konijnenberg. Wij stellen voor de oorspronkelijke brede zichtlijn bij ‘het land van Synchroon’ en de kop van de volkstuinen te herstellen, waarbij ook het vrije zicht op de voormalige bollenschuur (rijksmonument) aan de Herenweg behouden blijft. Wij realiseren ons dat dan een deel van het volkstuincomplex verplaatst moet worden. Bij toekomstige herontwikkeling van bestaande gebouwen langs de Herenweg moet onderzocht worden of nieuwe zichtlijnen toegevoegd kunnen worden.

3. De Manpadslaan inrichten als rustige recreatieve route

De hoofdfietsroute tussen de Haarlemmermeer en de duinen loopt in onze ogen via de Manpadslaan. Een blijvend groene inrichting van de laan versterkt het karakter van de Manpadslaan als overgangszone tussen Huis te Manpad en het Manpadslaangebied. Sanering van de oude kassenopstand moet ook bijdragen aan doorzichten van de Manpadslaan naar het achterliggende tot natuurgebied te ontwikkelen terrein.

4. De bestaande duidelijke beëindiging van het open gebied aan de zijde van de Rivierenwijk blijft geborgd.

Hiermee wordt ook het uitzicht vanuit de woningen aan de rand gegarandeerd en blijven de zichtlijnen vanuit de wijk behouden. Tevens blijven ook de doorzichten vanaf het wandelpad vanaf Leijduin en vanaf de Leidsevaart behouden.

5. Ondersteunen van de ecologische structuren van het gebied.

Het Manpadslaangebied ligt ingeklemd tussen drie Natuur Netwerk Nederland gebieden (Leijduin, Groenendaal en de tuinen van Huis te Manpad). Maar ook wanneer van grotere hoogte wordt gekeken vormt het gebied een schakel in de ecologische structuren tussen de duinen en de Haarlemmermeer. De kansen die er in het gebied liggen om de ecologische structuur te behouden en te versterken moeten we aangrijpen.

6. Het Manpadslaangebied krijgt een natuurlijke inrichting, die aansluit op Leijduin.

Wij denken aan een inrichting met grassen, water en een (hondenvrij) wandelpad, in aansluiting op het recent gerealiseerde landschap voor landgoed Leijduin. Bomen worden zorgvuldig geplaatst om openheid en doorzichten te garanderen. Er komt geen verharde doorgaande fietsroute door het gebied, omdat de Manpadslaan daarin al voorziet.

7. Verwijzingen naar het tuinbouwverleden van dit gebied behouden.

Hierbij denken we natuurlijk aan de bollenschuur aan de Manpadslaan, maar ook kleinere bouwwerken in het gebied zoals de werkloods of enkele kleinschalige kassen kunnen bijdragen aan de historische identiteit van dit gebied. Ook kleinschalige gespecialiseerde, biologische bollenteelt of een moestuin passen in dit beeld.

Het toevoegen van gebouwen en niet landschappelijke elementen (zoals bijvoorbeeld zonnepalen) is wat ons betreft niet uitgesloten, maar altijd ondergeschikt aan de groene invulling van het gebied.

Wij zijn ervan overtuigd dat met deze uitgangspunten een mooie invulling van het gebied mogelijk is.

Namens het bestuur Stichting Manpadslaangebied,

M.Wiebosch-Steeman

voorzitter